مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS

بيمارستان مدرس (دانشگاه علوم پزشكي اراك)
نام مرکز درمانی :

بيمارستان مدرس (دانشگاه علوم پزشكي اراك)

نوع مرکز درمانی :

بيمارستان

نشانی مرکز درمانی :

واقع در استان : مركزي شهر : ساوه

ساوه، خيابان شهيد مطهري، بلوار شهيد مدرس تلفن : (0255)-2223026-29
نوع خدمات مرکز :
بيمه درمان تكميلي دندان پزشكي اس اواس