مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS

بيمارستان نمازي شيراز
نام مرکز درمانی :

بيمارستان نمازي شيراز

نوع مرکز درمانی :

بيمارستان

نشانی مرکز درمانی :

واقع در استان : فارس شهر : شيراز

شيراز، فلكه نمازي تلفن : (0711)-6202010
نوع خدمات مرکز :
بيمه sos