مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS

راديولوژي تخصصي فك و دهان دي
نام مرکز درمانی :

راديولوژي تخصصي فك و دهان دي

نوع مرکز درمانی :

تصويربرداري

نشانی مرکز درمانی :

واقع در استان : اصفهان شهر : كاشان

كاشان_خيابان بهشتي_ابتداي خيابان زيارتي_ساختمان پزشكان دي تلفن : 215580604
نوع خدمات مرکز :
بيمه sos بيمه تكميلي انفرادي bime darman كمك رسان ايران بيمه اس او اس بيمه خدمات درماني اس او اس خانواده بيمه sos چيست؟ شرايط اس او اس komak resan كمك رسان komak resan sos بيمه درمان گروهي