مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS

راديولوژي تخصصي فك و دهان دي
نام مرکز درمانی :

راديولوژي تخصصي فك و دهان دي

نوع مرکز درمانی :

مركز راديولوژي و تصويربرداري

نشانی مرکز درمانی :

واقع در استان : اصفهان شهر : كاشان

كاشان، خيابان بهشتي، ابتداي خيابان زيارتي، ساختمان پزشكان دي، طبقه1 تلفن : تلفن موجود نمي باشد
نوع خدمات مرکز :
اس او اس بيمه مركزي